Logo webu
Česká verze
Přejít na Slovenskou verzi
Otevřít vyhledávání
Otvoriť menu

Reklamace zboží a záruka od 1.1.2014

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách eshopu, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na obalu určeném pro český trh, v návodu připojeném k věci anebo v reklamě, formou sdělení v českém jazyce určeného pro spotřebitele v České republice uvedena doba, po kterou lze věc použít (dále jen „záruční doba“), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci. Pokud k výrobku byl vystaven záruční list společnosti DSI Czech s.r.o., kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adresu [email protected] nebo telefonicky na telefonní linku +420 225 386 191, kde si kupující domluví postup vyřízení reklamace. V případě, že výrobek obsahuje jiný záruční list než vystavený společností DSI Czech s.r.o. , postupujte prosím podle pokynů v tomto záručním listu.

Reklamující kupující doručí zboží za podmínek stanovených v Záručních listech jednotlivých výrobků, resp. doporučeně poštou na uvedené servisní středisko: DSI Czech spol. s r. o., Křižíkova 237/36A,186 00 Praha 8. Reklamující může uplatnit nárok na reklamaci i u jiného podnikatele, který je uveden v záručním listu jako osoba určená k opravě.

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím, popř. v záruční době výrobku. V případě vady věci, za kterou prodávající odpovídá, má kupující – spotřebitel právo i  požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však dodání nové věci (resp. nové součásti) vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou věci.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

  • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu se záručními podmínkami výrobce, s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním nebo neoprávněným zásahem (zejména v případě nedovolených zásahů do výrobku ze strany kupujícího, nebo zásahu do výrobku provedeného jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem)
  • mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, v případě vady vzniklé zapojením výrobku do nesprávného napájecího napětí)  
  • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,

Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

  • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
  • vyplývá-li to z povahy výrobku (zejména omezená délka trvanlivosti baterií a spotřebního materiálu).

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené vyši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Pro dopravu zboží k reklamaci spotřebitel má možnost využít bezplatného kurýra, kontaktujte na https://www.dsi.cz/servis/

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce;
  • že Kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, a výrobního čísla výrobku (nevyžaduje se u záznamových médií, příslušenství a zboží bez uvedeného výrobního čísla);
  • že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na nosičích dat během servisního zásahu.